Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจิต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมี่ส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   สถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
  สายด่วนนายก องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี   089-873-0279
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ด่านสวี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 5)
การแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ดู : 4)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ดู : 5)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 17)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 (ดู : 18)
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 17)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
 
การสอบพนักงานจ้างครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายชาญ เสมสวัสดิ์ นายอำเภอสวี ตรวจเยี่ยม อบต.ด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ตำบลด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 2558
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ด่านสวีเคลื่อนที่และปกป้องสถาบัน ร่วมกับอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีอันเชิญผ้าพระราชทาน วัดพระบรมธาตุสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เวทีเสวนา การรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป อบต.ด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมชมรมแอโรบิคตำบลด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมลงนามถวายพระพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช กิจกรรมการแสดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเด็ก 2555
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ด่านสวี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2556
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีสงกรานต์ 2555‏
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ดู : 18)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ดู : 14)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ดู : 25)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
เกาะกุลา ตำบลด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จุดชมวิว บ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดลกแพะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว : สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดลกกำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs