Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ต้องการเลิกยาเสพติด โทร. 1165 (ดู : 107) 23 มิ.ย. 2564
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 1386 (ดู : 76) 23 มิ.ย. 2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ดู : 45) 21 มิ.ย. 2564
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 66) 28 เม.ย. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี 2564 (ดู : 17) 27 เม.ย. 2564
การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (ดู : 157) 27 เม.ย. 2564
คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน (ดู : 207) 21 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 59) 20 เม.ย. 2564
เข้าจังหวัดชุมพร สแกน save chumphon (ดู : 92) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ด่านสวี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 46) 29 มี.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ดู : 20) 26 มี.ค. 2564
การแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ดู : 44) 15 มี.ค. 2564
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ดู : 46) 15 มี.ค. 2564
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ (ดู : 48) 3 มี.ค. 2564
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 68) 3 มี.ค. 2564
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 45) 15 ก.พ. 2564
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2564 (ดู : 55) 5 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญฐัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 104) 26 ม.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2564 (ดู : 68) 25 ม.ค. 2564
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 87) 5 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 223) 29 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 85) 15 ธ.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 90) 30 พ.ย. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 91) 4 พ.ย. 2563
ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง (ดู : 72) 6 ต.ค. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 95) 31 ส.ค. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี 2563 (ดู : 74) 31 ก.ค. 2563
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 24) 14 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)3 ประจำปี 2563 (ดู : 69) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 107) 9 มิ.ย. 2563
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ2563 (ดู : 127) 1 มิ.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 36) 10 เม.ย. 2563
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 196) 27 มี.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานฯ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 138) 26 มี.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 103) 26 มี.ค. 2563
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค19 (ดู : 93) 23 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ดู : 105) 23 มี.ค. 2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 54) 3 มี.ค. 2563
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 45) 18 ก.พ. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 120) 27 ม.ค. 2563
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 128) 2 ม.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 166) 7 พ.ค. 2562
ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 166) 4 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 173) 22 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 177) 20 มิ.ย. 2561
ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2561 (ดู : 111) 3 ม.ค. 2561
ประกาศใช้เเผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) (ดู : 168) 7 ก.ค. 2559
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 149) 26 ต.ค. 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (ดู : 155) 24 ก.ย. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs