Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 077-538143 , 077-538004  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 12) 7 พ.ค. 2562
ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2562 (ดู : 7) 4 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 52) 22 พ.ย. 2561
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 70) 20 มิ.ย. 2561
ขอเชิญชำระภาษีประจำปี 2561 (ดู : 2) 3 ม.ค. 2561
ประกาศใช้เเผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) (ดู : 51) 7 ก.ค. 2559
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 41) 26 ต.ค. 2558
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม (ดู : 41) 24 ก.ย. 2558
ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 40) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs