Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ถนนลูกรัง และไหล่ทางถนน จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 4, 6, 1, 9, 10 ตำบลด่านสวี (ดู : 11) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน (ดู : 38) 15 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านอ่าวคราม หมูที่ 2,11 (ดู : 35) 27 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 (ดู : 29) 22 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที 2 (ดู : 30) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 (ดู : 26) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 (ดู : 29) 7 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเด่น-นายบุญหัส หมู่ที่ 9 (ดู : 26) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 (ดู : 43) 10 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 34) 9 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 (ดู : 42) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 (ดู : 29) 21 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 (ดู : 49) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี (ดู : 48) 3 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 (ดู : 52) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและไหล่ถนน จำนวน 4 สาย ตำบลด่านสวี (ดู : 76) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรัปปรุงระบบประปา อบต. บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี (ดู : 61) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี (ดู : 65) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายเด่น - บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี (ดู : 60) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 111) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 (ดู : 97) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 87) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 64) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 65) 5 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถรรลูกรัง จำนวน 9 สาย (ดู : 85) 27 พ.ย. 2563
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 217) 5 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 (ดู : 108) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 92) 16 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี (ดู : 93) 16 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 87) 10 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 109) 7 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 (ดู : 93) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (ดู : 96) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 83) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 128) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 (ดู : 106) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 (ดู : 94) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 106) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 11 สาย (ดู : 110) 12 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 9 สาย (ดู : 113) 27 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 (ดู : 131) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 (ดู : 195) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 123) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 (ดู : 127) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 (ดู : 130) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 108) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 112) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น -นายพนม หมู่ที่ 4 (ดู : 124) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 (ดู : 115) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1 (ดู : 113) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 (ดู : 116) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านนายไฉน ภู่ขันเงิน หมู่ที่ 9 (ดู : 136) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 (ดู : 129) 19 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 117) 19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของยางมะตอย (ดู : 198) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง (ดู : 161) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 162) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายริมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 (ดู : 131) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 (ดู : 149) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนริมสระน้ำบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 143) 20 มี.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs