Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจิต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมี่ส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   สถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 16) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 (ดู : 18) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 17) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 13) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 13) 5 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถรรลูกรัง จำนวน 9 สาย (ดู : 34) 27 พ.ย. 2563
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 89) 5 พ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 (ดู : 48) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 41) 16 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี (ดู : 39) 16 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 36) 10 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 53) 7 ส.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 (ดู : 48) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (ดู : 49) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 38) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 77) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 (ดู : 56) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 (ดู : 49) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 49) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 11 สาย (ดู : 57) 12 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 9 สาย (ดู : 63) 27 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 (ดู : 77) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 (ดู : 99) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 77) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 (ดู : 78) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 (ดู : 78) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 63) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 66) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น -นายพนม หมู่ที่ 4 (ดู : 71) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 (ดู : 69) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1 (ดู : 66) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 (ดู : 68) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านนายไฉน ภู่ขันเงิน หมู่ที่ 9 (ดู : 86) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 (ดู : 72) 19 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 70) 19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของยางมะตอย (ดู : 128) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง (ดู : 106) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 107) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายริมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 (ดู : 80) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 (ดู : 78) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนริมสระน้ำบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 92) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียบญวน-บ้านในไร่ หมู่ที่5- หมู่ที่ 6 (ดู : 99) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 98) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 (ดู : 95) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 94) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาบ หมู่ที่ 11 (ดู : 113) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนหินคลุก จำนวน 15 สาย (ดู : 107) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 99) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์ นายวิรัช หมู่ที่ 6 (ดู : 101) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง 12 สาย (ดู : 98) 1 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 12 สาย (ดู : 102) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (ดู : 108) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของคุรภัณสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 107) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง (ดู : 121) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนน จำนวน 10 ชุด (ดู : 101) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (ดู : 101) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1-2 (ดู : 101) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9-10 (ดู : 103) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถวิล องอาจ หมู่ที่ 10 (ดู : 103) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 (ดู : 102) 23 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs