Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจิต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   E-Service
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   สถิติการให้บริการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) (ดู : 1) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 2) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 15) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 (ดู : 8) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 (ดู : 8) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 8) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 11 สาย (ดู : 14) 12 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 9 สาย (ดู : 22) 27 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 (ดู : 27) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 (ดู : 29) 14 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 (ดู : 24) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 (ดู : 22) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 (ดู : 22) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 20) 4 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 25) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น -นายพนม หมู่ที่ 4 (ดู : 25) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 (ดู : 26) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1 (ดู : 22) 20 ม.ค. 2563
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7 (ดู : 27) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านนายไฉน ภู่ขันเงิน หมู่ที่ 9 (ดู : 27) 21 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 (ดู : 29) 19 พ.ย. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 26) 19 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของยางมะตอย (ดู : 62) 16 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง (ดู : 55) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 56) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายริมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 (ดู : 38) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 9 (ดู : 38) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนริมสระน้ำบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 52) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียบญวน-บ้านในไร่ หมู่ที่5- หมู่ที่ 6 (ดู : 55) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 50) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 (ดู : 51) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 (ดู : 53) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาบ หมู่ที่ 11 (ดู : 63) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนหินคลุก จำนวน 15 สาย (ดู : 62) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน หมู่ที่ 7 (ดู : 59) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์ นายวิรัช หมู่ที่ 6 (ดู : 57) 25 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง 12 สาย (ดู : 58) 1 ก.พ. 2562
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรังจำนวน 12 สาย (ดู : 60) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ (ดู : 65) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของคุรภัณสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 64) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง (ดู : 76) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโคมไฟถนน จำนวน 10 ชุด (ดู : 57) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (ดู : 56) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1-2 (ดู : 58) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9-10 (ดู : 60) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถวิล องอาจ หมู่ที่ 10 (ดู : 59) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 (ดู : 58) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดสถานที่งานวันเด็ก (ดู : 62) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญวันเด็ก (ดู : 64) 10 ม.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ดู : 70) 2 พ.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี (ดู : 68) 30 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ (ดู : 67) 30 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทฐานวางเครื่องออกกำลังกาย (ดู : 64) 28 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาดิน หมู่ที่ 9 (ดู : 63) 27 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเทคอนกรีตยาแนวหินใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 65) 26 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนคอนกรีตเสริมสายเขาดิน หมู่ที่ 1,9 (ดู : 65) 25 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านในไร่ หมู่ท (ดู : 64) 19 ต.ค. 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสพัลท์คอนกรีต สายบ้านในไร่ หมู่ที่ (ดู : 66) 4 ต.ค. 2561
ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต (ดู : 62) 2 ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 (ดู : 68) 28 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs