Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 077-538143 , 077-538004  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   การจัดการความรู้
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 51 คน
ประกาศวันที่  7 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอความร่วมมือประชาชนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แนวทางการประเมินและเครี่องมือประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง 
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สำหรับระบบ EIT) หมายถึง บคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/ขอนอุญาตตามระเบียบ หรือข้อบัญญัติ
ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเด็กแรกเกิด รวมทั้งบริษัทที่เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทที่ได้รับคัดเลือก และประชาชนที่มาขอรับริการในเรื่องอื่นๆ โดยช่องการการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/5e6pv5 ทั้งนี้แต่วันที่1 - 31 พฤษภาคม 2562 และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 

 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs