Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
   นโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจิต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหาร
   นโยบายภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การบริหารงานบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือบริการประชาชน
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการให้บริการประชาชน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมี่ส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   รายงานความพึงพอใจการให้บริการ
   สถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว : สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 286 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

      เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนที่นี้ มีความสมบูรณ์มากเหมาะแก่การพักผ่อน ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ มีสถานีที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวในการศึกษาหาความรู้ นั่งเรือไปศึกษาในป่าชายเลน เป็นสถานีเพาะเลี้ยงต้นกล้าไม้โกงกาง ไม้ริมทะเล มีสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น ปูก้ามดาบ
หอยจุ๊บแจง และมีลิงแสมอาศัยอยู่บนป่าโกงกางเป็นจำนวนมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักอนุรักษ์ธรรมชติ น่าจะไปสัมผัส ป่าชายเลน ( Mangrove Forest) : ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง เป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ำยัน และรากหายใจแตกต่างกันไป
ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ๆ ซึ่งมีน้ำเค็มท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ
โดยที่ระดับน้ำทะเลจะเป็นตัวกำหนดการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ป่าชายเลนมีอยู่ตามชายทะเลภาคตะวันออก มีอยู่ทุกจังหวัด
ทางภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ความสำคัญของป่าชายเลน : ป่าชายเลน มีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการศึกษา กล่าวคือ ป่าชายเลนรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์ชายฝั่ง กับระบบนิเวศบนบก คือ
ช่วยปกป้องการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยป้องกันลมพายุชายฝั่งช่วยดูดซับมลพิษที่ปล่อยจากบนบกมิให้ไหลลงสู่ทะเลโดยตรง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
E-mail Address : dansawi_sao@hotmail.com
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs