Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การบริหารและจัดการความเสี่ยง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อเรา
 
นโยบายการบริหาร
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานสวัสดิการสังคม
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศอบต.ด่านสวีเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานอบต.ด่านสวี (ดู : 50) 15 ส.ค. 2566
ประกาศอบต.ด่านสวีเรื่องการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2566 (ดู : 42) 15 ส.ค. 2566
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 53) 15 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร (ดู : 197) 30 มี.ค. 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 243) 25 ม.ค. 2566
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 172) 10 ม.ค. 2566
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ดู : 97) 9 ม.ค. 2566
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (ดู : 67) 3 ม.ค. 2566
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานประเพณีลอยกระทง ปี 2565 (ดู : 97) 31 ต.ค. 2565
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 109) 5 ก.ย. 2565
ต้องการเลิกยาเสพติด โทร. 1165 (ดู : 365) 20 มิ.ย. 2565
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. 1386 (ดู : 329) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีเป็นการชั่วคราว (ดู : 159) 24 มี.ค. 2565
ภาษีป้าย (ดู : 139) 18 มี.ค. 2565
การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ฯ (เนื้อสุกรชำแหละ) (ดู : 265) 8 ก.พ. 2565
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 296) 7 ก.พ. 2565
ประกาศภาษีที่ดิน ปี 65 (ดู : 122) 21 ม.ค. 2565
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 271) 19 ม.ค. 2565
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 117) 4 ม.ค. 2565
ประกาศฯ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565 (ดู : 169) 22 พ.ย. 2564
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 164) 10 พ.ย. 2564
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 167) 4 พ.ย. 2564
ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 210) 6 ต.ค. 2564
ประกาศฯ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 166) 6 ต.ค. 2564
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 (ดู : 230) 21 มิ.ย. 2564
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 252) 28 เม.ย. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี 2564 (ดู : 171) 27 เม.ย. 2564
การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (ดู : 464) 27 เม.ย. 2564
คู่มือสู้โควิด-19 ฉบับประชาชน (ดู : 472) 21 เม.ย. 2564
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 269) 20 เม.ย. 2564
เข้าจังหวัดชุมพร สแกน save chumphon (ดู : 352) 9 เม.ย. 2564
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.ด่านสวี ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 204) 29 มี.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ดู : 175) 26 มี.ค. 2564
การแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ดู : 245) 15 มี.ค. 2564
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (ดู : 220) 15 มี.ค. 2564
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ (ดู : 216) 3 มี.ค. 2564
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 236) 3 มี.ค. 2564
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 227) 15 ก.พ. 2564
ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2564 (ดู : 228) 5 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญฐัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 287) 26 ม.ค. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปี 2564 (ดู : 233) 25 ม.ค. 2564
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 262) 5 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 455) 29 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 271) 15 ธ.ค. 2563
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (ดู : 271) 30 พ.ย. 2563
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน (ดู : 282) 4 พ.ย. 2563
ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง (ดู : 243) 6 ต.ค. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 261) 31 ส.ค. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี 2563 (ดู : 248) 31 ก.ค. 2563
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 191) 14 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.)3 ประจำปี 2563 (ดู : 246) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี (ดู : 287) 9 มิ.ย. 2563
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ2563 (ดู : 306) 1 มิ.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 199) 10 เม.ย. 2563
ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 (ดู : 364) 27 มี.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานฯ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 319) 26 มี.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ดู : 258) 26 มี.ค. 2563
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค19 (ดู : 254) 23 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ดู : 261) 23 มี.ค. 2563
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 200) 3 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs