Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การบริหารและจัดการความเสี่ยง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อเรา
 
นโยบายการบริหาร
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานสวัสดิการสังคม
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี (ดู : 11) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท้องเกร็ง-บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี (ดู : 16) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลด่านสวี จำนวน 9 สาย (ดู : 16) 17 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.ร.ด่านสวีวิทยา -วัดบรรพตวารีเขต หมู่ที่ 4 (ดู : 26) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการทิ้งหินใหญ่กันตลิ่งพังบริเวณประตูกั้นน้ำเค็มคลองท้องตม หมู่ที่ 1 (ดู : 17) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านรังนก หมู่ที่ 1 (ดู : 20) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่าน บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 (ดู : 18) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่าวมะขาม โดยก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายผ่อง น้อยภาษี หมู่ที่ 11ม หมู่ที่ 11 (ดู : 18) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 (ดู : 17) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 (ดู : 19) 22 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ถนนลูกรัง ถนนลาดยางในพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 จำนวน 9 สาย ตำบลด่านสวี (ดู : 82) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายดอนกลาง บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 (ดู : 43) 9 ก.พ. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 (ดู : 44) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายเลียบเขาบ่องอ บ้านหน้าถ้ำ-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7,8 (ดู : 38) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 (ดู : 45) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง อบต.ด่านสวี บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 (ดู : 32) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลาง หมู่ที่ 7 (ดู : 44) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบา่ยน้ำตัว ยู ถนนสายถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9 (ดู : 36) 25 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวบ้านเสียบญวน โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติดคอนกรีตสายบ้านเสียบญวน-หัวแหลม หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 18 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายเด่น นายสมทรง หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 50) 18 ม.ค. 2566
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างฐานวางถังน้ำไฟเบอร์กลาส อ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 (ดู : 78) 23 ส.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 (ดู : 71) 25 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 (ดู : 84) 30 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 87) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 7 สาย (ดู : 92) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านท้องกร็ง หมู่ที่ 4 (ดู : 86) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว-นายเชาว์ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี (ดู : 84) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ดู : 83) 6 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 (ดู : 101) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ถนนสายบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 (ดู : 101) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 (ดู : 98) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 (ดู : 92) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง และถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 13 สาย (ดู : 102) 5 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระห้วยนนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี (ดู : 96) 31 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ดู : 107) 1 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดินลูกรัง ในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 8 สาย (ดู : 105) 1 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ถนนลูกรัง และไหล่ทางถนน จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 4, 6, 1, 9, 10 ตำบลด่านสวี (ดู : 156) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน (ดู : 205) 15 ต.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท้องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยก่อสร้างถนนแอสฟัล์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านอ่าวคราม หมูที่ 2,11 (ดู : 215) 27 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 (ดู : 223) 22 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที 2 (ดู : 153) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 (ดู : 139) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 (ดู : 163) 7 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านนายเด่น-นายบุญหัส หมู่ที่ 9 (ดู : 141) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 (ดู : 271) 10 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 170) 9 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 (ดู : 171) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 (ดู : 158) 21 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 (ดู : 165) 17 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี (ดู : 172) 3 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 (ดู : 167) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำและไหล่ถนน จำนวน 4 สาย ตำบลด่านสวี (ดู : 197) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรัปปรุงระบบประปา อบต. บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี (ดู : 183) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี (ดู : 187) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านนายเด่น - บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี (ดู : 184) 29 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 (ดู : 231) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 (ดู : 229) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 213) 20 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 (ดู : 186) 15 ม.ค. 2564
ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 (ดู : 192) 5 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs