Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การบริหารและจัดการความเสี่ยง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อเรา
 
นโยบายการบริหาร
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานสวัสดิการสังคม
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว : ชายหาดลกกำ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 648 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

             เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายหาด มีชายหาดที่ขาวสะอาด น้ำใส มีชาดหาดยาวเป็นระยะทางประมาณ 500
เมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำ เป็นธรรมชาติมากๆเหมาะแก่การเดินทาง
มาท่องเที่ยว ที่ตั้ง :: ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านอ่าวคราม ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
การเดินทาง :: จากตัวอำเภอสวี มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 สายสวี – บ่อคา ผ่าน ระยะทาง 10
กิโลเมตร ถึงสามแยกท้องเกร็งเลี้ยวขวาทางถนน รพช. บ้านท้องเกร็ง-อ่าวมะม่วง ระยะทาง 3
กิโลเมตร ถึงสีแยก เลี้ยวซ้ายทางถนนคอนกรีต ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงถนน รพช.ท้องเกร็ง-อ่าวคราม
ไปตามถนนมีป้ายบอกทางตลอดระยะทางอีก 8 กิโลเมตร ก็ถึงชายหาดลกกำแล้วครับ
ซึ่งลกแพะกับลกกำก็จะอยู่ใกล้กัน แต่ลกกำจะต้องเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร พื้นที่ ::
ชายหาดลกกำ มีพื้นที่เป็นชายหาดยาวประมาณ 500 เมตร เป็นชายหาดที่มีทรายสีขาวกว่าที่ใด ๆ
ในชายหาดทั้งหมดในตำบลด่านสวี
มีพื้นที่ราบเรียบเหมาะแก่การพักผ่อนผสมกับพื้นที่เป็นโขดหินซึ่งดูแล้วสวยงาม
ด้านหลังจะเป็นภูเขา สภาพทั่วไป :: เป็นชายหาด มีชายหาดทรายขาว
สามารถเล่นน้ำได้ตลอดแนวชายฝั่ง ด้านหลังของชายหาดเป็นภูเขามีต้นไม้ร่มรื่น

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs