Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๓๘๑๔๓ , โทรสาร ๐๗๗-๕๓๘๐๐๔, E-mail : dansawi_sao@hotmail.com  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การบริหารและจัดการความเสี่ยง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   E-Service
   ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ติดต่อเรา
 
นโยบายการบริหาร
 
การบริหารงานบุคคล
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   งานสวัสดิการสังคม
   งานจัดเก็บรายได้
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   การจัดการความรู้
   คู่มือการปฏิบัติงาน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   งานการเจ้าหน้าที่
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน และ 1 ปีงบประมาณ
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   สถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   LPA
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
    กองคลัง
    กองช่าง
    หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว : สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 753 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดสถานท่องเที่ยว :

      เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลนที่นี้ มีความสมบูรณ์มากเหมาะแก่การพักผ่อน ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ มีสถานีที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวในการศึกษาหาความรู้ นั่งเรือไปศึกษาในป่าชายเลน เป็นสถานีเพาะเลี้ยงต้นกล้าไม้โกงกาง ไม้ริมทะเล มีสัตว์ทะเลหลายชนิด เช่น ปูก้ามดาบ
หอยจุ๊บแจง และมีลิงแสมอาศัยอยู่บนป่าโกงกางเป็นจำนวนมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักอนุรักษ์ธรรมชติ น่าจะไปสัมผัส ป่าชายเลน ( Mangrove Forest) : ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง เป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นแต่ละชนิดมีรากค้ำยัน และรากหายใจแตกต่างกันไป
ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามที่ดินเลนริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ๆ ซึ่งมีน้ำเค็มท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ
โดยที่ระดับน้ำทะเลจะเป็นตัวกำหนดการกระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ป่าชายเลนมีอยู่ตามชายทะเลภาคตะวันออก มีอยู่ทุกจังหวัด
ทางภาคใต้มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งสองด้าน ความสำคัญของป่าชายเลน : ป่าชายเลน มีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการศึกษา กล่าวคือ ป่าชายเลนรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศน์ชายฝั่ง กับระบบนิเวศบนบก คือ
ช่วยปกป้องการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยป้องกันลมพายุชายฝั่งช่วยดูดซับมลพิษที่ปล่อยจากบนบกมิให้ไหลลงสู่ทะเลโดยตรง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th
Copyright © 2018. www.dansawi.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs