ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
867
3 กุมภาพันธ์ 2564

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี