สมาชิกสภา
 • นายสมชาย ปทุมจินดา

  ประธานสภา อบต.ด่านสวี

 • นายสมยศ แซ่ล้าย

  รองประธานสภา อบต.ด่านสวี

 • นายธานินทร์ ประดับการ

  เลขานุการสภา อบต.ด่านสวี

 • นายพฤพล แซ่ซั้ว

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑

 • นายอำนาจ แช่มนุ้ย

  ส.อบต.หมูที่ ๒

 • นายสมชาย ปทุมจินดา

  ส.อบต.หมู่ที่ ๓

 • นายถนอม มั่นคง

  ส.อบต.หมู่ที่ ๔

 • นายสมยศ แซ่ล้าย

  ส.อบต.หมูที่ ๕

 • นางสาวจีราวรรณ บุญมี

  ส.อบต.หมู่ที่ ๖

 • นายพยอม ถึงชุมพร

  ส.อบต.หมู่ที่ ๗

 • นายสุภัทร หนูบำรุง

  ส.อบต.หมู่ที่ ๘

 • นายอดุลย์ แท่นศิลา

  ส.อบต.หมู่ที่ ๙

 • นายสุนันท์ ยังรักษ์

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

 • นายดิเรก เชาวนะปัญจะ

  ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑