กองช่าง
 • นายไชยพร สมเหมือน

  นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

 • - ว่าง -

  นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 • นางมาลัยทิพย์ คงมี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธา (ปก./ชก)

 • นายเจษฎา เสนียุทธ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายชยพล เมืองอุดม

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายบุญสิทธิ์ แผ่นพานิช

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายมนัส แจ้งเชื้อจีน

  พนักงานผลิตนำ้ประปา