สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นางสาวนันทกร ดอกดวง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวชมัยพร ปานสกุล

  นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ

 • นางสาวพนิตา คุ้มรอบ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายมนตรี เพ็งเรือง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นายวัชระ มานพ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวประดาวรรณ เเพวงษ์จีน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวสมลักษณ์ เทียพานทอง

  ครูชำนาญการ

 • นายวัยวุฒิ อัจกลับ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)

 • นางนันทวดี มีเฟือ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุวิทย์ มีสติ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางวาสนา สุบงกฏ

  ครูชำนาญการ

 • นางณัฐชยา อินทรโม

  ผู้ดูเเลเด็ก

 • นายอาภรณ์ คำระหงษ์

  คนสวน

 • นายสากล หนูบำรุง

  คนงาน

 • นางสมถวิล เพ็ญสมบูรณ์

  นักการภารโรง

 • นายเสน่ห์ ช่วยสุข

  ยาม

 • นายนริศ รักจุน

  คนงาน

 • -ว่าง-

  คนงาน

 • -ว่าง-

  คนงาน