หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายธานินทร์ ประดับการ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

 • นายสุรศักดิ์ วิเชียรเกื้อ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

 • นางสาวนันทกร ดอกดวง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวภัทรานิษฐ์ ภักดีภักดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายไชยพร สมเหมือน

  ผู้อำนวยการกองช่าง