คณะผู้บริหาร
 • นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

 • นายโกศล สุขแก้ว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีคนที่ ๑

 • นายสมนัด เมืองอุดม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวีคนที่ ๒

 • นางสาวนันทนา สุรเพชร

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี