กองคลัง
 • นางสาวภัทรานิษฐ์ ภักดีภักดิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวจันทร์เเรม ชูคงคา

  เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีชำนาญงาน

 • นายมนตรี เเสงสุวรรณ์

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสิริมา สอนสวัสดิ์

  เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี

 • นางสาวทัศนีย์ เชาวนะปัญจะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายกิตติ มั่งน้อย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้