ภาพกิจกรรม
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลด่านสวี
760
11 สิงหาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนร่วมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลด่านสวี ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี