ภาพกิจกรรม
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
542
11 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลภาพกิจกรรม จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี