ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุและการป้องกันความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ฯ
454
22 มีนาคม 2566

โครงการอบรมการบริหารงานพัสดุและการป้องกันความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕