ภาพกิจกรรม
อบต.ด่านสวีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล NO GIFT POLICY
587
22 มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ด่านสวีประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล NO GIFT POLICY ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี