ภาพกิจกรรม
โครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
444
19 กรกฎาคม 2565

ประมวลภาพโครงการห่วงใยใส่ใจคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยกินกรรม ดังนี้

          3.1 การบรรยายในหัวข้อ  “สิทธิและสวัสดิการน่ารู้ของคนพิการ” โดยวิทยากรจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร

          3.2 การบรรยายในหัวข้อ  “เพิ่มทักษะชีวิตในการรับมือภัยพิบัติ”โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร

          3.3 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนพิการ เช่น ด้านพฤติกรรมการบริโภค
การดูแลเอาใจใส่คนพิการ การป้องกันโรค และอื่น ๆ ตามประเภทความพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสวี

          3.4 การอบรมท่าออกกำลังกาย และฝึกปฏิบัติกายภาพบำบัดสำหรับคนพิการ
โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสวี