ภาพกิจกรรม
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
468
10 สิงหาคม 2565

30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ดำเนินการโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

          กิจกรรมที่ 1 การบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ (ความสุข 5 มิติ)"
                             โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก

           กิจกรรมที่ 2 การบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติตนในหัวข้อ การดูแลผู้สูงอายุด้วยกายภาพบำบัด                                                                    โดยวิทยากรจากหลังสวนคลินิกกายภาพบำบัด