ภาพกิจกรรม
โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
542
10 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อบต.ด่านสวีจัดโครงการห่วงใยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมอบต.ด่านสวี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

          กิจกรรมที่ 1 การบรรยายขัวข้อ "ความรู้ในการใช้สมุนไพรในชุมชน"

          กิจกรรมที่ 2 การบรรยายหัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับลูกประคบ" และกิจกรรมฝึกทำลูกประคบ 

          กิจกรรมที่ 3 การบรรยายหัวข้อ "การนวดแผนไทย" และกิจกรรมฝึกนวดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย