ภาพกิจกรรม
หน่วยบริการสาธารณสุข สนับสนุนอสม.ให้บริการทุกหมู่บ้าน
381
20 มกราคม 2565

วันที่ 20 มกราคม 2565 อบต.ด่านสวี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี จัดประชุมอสม. เพื่อร่วมกำหนดแนวการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยอย่างทั่วถึง