กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
7 พฤศจิกายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. ๒๕๔๒

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
7 พฤศจิกายน 2561

0


พระราชบัญญัติ สภาตําบลฯ พ.ศ. ๒๕๓๗

เอกสารแนบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
7 พฤศจิกายน 2561

0


    

เอกสารแนบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
7 พฤศจิกายน 2561

0


             

เอกสารแนบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7 พฤศจิกายน 2561

0


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เอกสารแนบ