E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
29 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องของท่านแล้วจะติดต่อกลับผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อตามระยะเวลาดังกล่าว โปรดโทรศัพท์สอบถามความคืบหน้าได้ที่ โทร. 077 538143 ต่อ 13 (สำนักปลัด อบต.)

https://forms.gle/jU6ktgW4PKVq2vAd9

จองห้องประชุม อบต.ด่านสวี ผ่านระบบออนไลน์
29 เมษายน 2564

0


หน่วยงานหรือกลุ่มองค์กรที่มีความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ โดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ หากเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องของท่านแล้วจะติดต่อกลับผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ หากท่านยังไม่ได้รับการติดต่อตามระยะเวลาดังกล่าว โปรดโทรศัพท์สอบถามความคืบหน้าได้ที่ โทร. 077 538143

https://forms.gle/Fwt291QrC9UtAHRk9

แบบฟอร์มออนไลน์
25 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ