รายงานทางการคลัง
รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2566
27 เมษายน 2566

0


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
30 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
29 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการรับเงินจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
15 ตุลาคม 2564

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
16 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
16 พฤศจิกายน 2563

0


รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ 2563
26 ตุลาคม 2563

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีฯ 2563 มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารด้านล่าง

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
12 มีนาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
29 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
28 พฤศจิกายน 2562

0


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
22 สิงหาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
29 เมษายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2561 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
29 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ