ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์ม ITA 014)
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (แบบฟอร์ม ITA-016)
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ