ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
8 พฤศจิกายน 2561

0


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ

          1.1  ที่ตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสวี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวีไปทางทิศตะวันออก  ตามถนนสายสวี-บ่อคา  ในส่วนที่ใกล้ที่สุดระยะทาง 7  กิโลเมตร  และส่วนที่ไกลที่สุด 12  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ                   จดตำบลปากแพรกและอ่าวไทย

                   ทิศใต้                       จดตำบลท่าหินและอ่าวไทย

                   ทิศตะวันออก              จดอ่าวไทย

                   ทิศตะวันตก                จดตำบลท่าหิน

1.2    เนื้อที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  มีเนื้อที่ทั้งหมด  39.5  ตารางกิโลเมตร  หรือ  23,750 ไร่

1.3    ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและล้อมรอบด้วยทะเล  มีพื้นที่ทางการ

เกษตร  16,484  ไร่

1.4    จำนวนหมู่บ้าน  11  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  เต็มทั้ง  11  หมู่บ้าน ได้แก่

          o หมู่ที่  1       บ้านท้องตมใหญ่

          o หมู่ที่  2       บ้านท้องโตนด

          o หมู่ที่  3       บ้านบ่อคา

          o หมู่ที่  4       บ้านท้องเกร็ง

          o หมู่ที่  5       บ้านเสียบญวน

          o หมู่ที่  6       บ้านในไร่

          o หมู่ที่  7       บ้านหน้าถ้ำ

          o หมู่ที่  8       บ้านกลางนา

          o หมู่ที่  9       บ้านถ้ำใน

          o หมู่ที่  10     บ้านเล็บกะรอก

          o หมู่ที่  11     บ้านอ่าวมะขาม

1.5    ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  5,178  คน  แยกเป็นชาย 

2,524 คน  หญิง  2,654  คน  จำนวนครัวเรือน  2,032  ครัวเรือน  (ข้อมูล เมษายน  2558 กรมการปกครอง)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  131 คน/ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.

305

224

399

428

132

162

105

83

264

300

122

322

226

411

434

152

176

115

91

313

303

111

627

450

810

862

284

338

220

174

577

603

233

217

156

346

369

95

118

96

66

241

244

84

 

รวม

2,524

2,654

5,178

2,032

 

1.6  สภาพทางเศรษฐกิจ

                    1.6.1  อาชีพ

                   ราษฎรในเขตตำบลด่านสวีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ประมง  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป

                    1.6.2      หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่  อบต.

-ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                     2   แห่ง

-ร้านค้าทั่วไป                                           70 แห่ง

1.7  สภาพทางสังคม

                    1.7.1  การศึกษา

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     1  แห่ง

                   โรงเรียนประถมศึกษา                                  4  แห่ง

                   โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    1  แห่ง

                   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  5  แห่ง

                   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                    1  แห่ง

1.7.2      สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                          5  แห่ง

ศาลเจ้า                                                 4  แห่ง

1.7.3      การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านสวี              1  แห่ง

1.8  การบริการพื้นฐาน

                    1.8.1  การคมนาคม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  มีเส้นทางคมนาคมคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003  สายสวี – บ่อคา  ระยะทาง  8  กิโลเมตร  ถนน รพช.สายบ้านท้องเกร็ง-อ่าวมะขาม ,ถนน รพช.สายเขาเจดีย์ดอนตาเหลือง

1.8.2      โทรศัพท์

มี  1  ชุมสาย  256  หมายเลข

1.8.3      การไฟฟ้า

ในตำบลด่านสวีมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

1.9        แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ  ลำห้วย                                          8  แห่ง

บ่อน้ำตื้น                                                1,300  แห่ง

บ่อโยก                                                   50  แห่ง

สระน้ำ                                                    8   แห่ง

ประปาหมู่บ้าน                                         15  แห่ง

บ่อบาดาล                                               16 เเห่ง

ประวัติความเป็นมา
7 พฤศจิกายน 2561

0


                 ตำบลด่านสวี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกส่วนหนึ่งของอ่าวไทย และอยู่ติดกับพื้นที่ราบภูเขาส่วนใหญ่ เมื่อหลายสิบปีมาแล้วตำบลนี้เคยเป็นที่ตั้งด่านศุลกากร โดยใช้สถานที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากร มีตำนานเล่าว่า ด่านบ่อคามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อหนึ่ง นัยว่าน้ำในบ่อนี้คันมาก ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำในบ่อนี้ได้เลย ชาวบ้านจึงเรียกบ้านแห่งนี้ว่า "บ้านบ่อคัน" พร้อมได้เกิดลายแทงข้าง ๆ กับบ่อน้ำนี้มีข้อความซึ่งแปลได้ว่าหากผู้ใดแก้ลายแทงได้ จะได้ทรัพย์สมบัติมีค่าเป็นของโบราณกลับไป ลายแทงนี้ได้พูดกันในหมู่บ้านชาวบ่อคัน และได้ล่วงรู้ไปถึงเมืองเหนือ (กรุงศรีอยุธยาสมัยนั้น) จึงมีคนทราบข้อความในลายแทงนี้ คนผู้นั้นได้นำเด็กมาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณบ่อน้ำซึ่งเรียกว่า "บ่อคัน" ก็ได้จุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ่อน้ำนี้ เมื่อทำพิธีเสร็จก็ให้เด็กมองดูลงไปในบ่อน้ำนั้น ชายผู้นั้นก็ใช้ดาบฟันคอเด็กขาดตกลงไปในบ่อคัน ทำให้น้ำในบ่อแห้งลงทันที ปรากฎว่าเมื่อน้ำแห้งก็มองเห็นทองคำมากมาย

                ในตอนนี้ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "บ้านบั่นคอ" และเรียกกันอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากชื่อบ้านบั่นคอเป็นชื่อที่น่ากลัวมาก จึงเกิดแรงดลบันดาลใจให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเรียกบ้านเสียใหม่ โดยเรียกว่า "บ้านบ่อคา" และได้เรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน และบ้านบ่อคาก็เป็นที่มาของด่านศุลกากรและเป็นที่ตั้งของตำบลมาก่อน ทางราชการจึงได้เรียกชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลด่านสวี" หมายถึง ตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรของอำเภอสวี

คำขวัญประจำตำบล
6 พฤศจิกายน 2561

0


คำขวัญประจำตำบลด่านสวี

ตำบลบ้านด่าน ทำการประมง 

มั่นคงการเกษตร ถิ่นเขตกุลาดำ

ขึ้นถ้ำร้อยปี