วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
8 พฤศจิกายน 2561

0


วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ตำบลน่าอยู่ ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีชุมชนพอเพียง”

พันธกิจ (MISSION)

          1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

          2 .  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา  สาธารณสุข  อาชีพ  และสวัสดิการสังคม 

          3.  จัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

          4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเกษตร

          5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          6.  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น

          7.  สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (objective)

          1.  การคมนาคมขนส่งสะดวก  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

          2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          3.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4.  การท่องเที่ยวในตำบลด่านสวีเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

          5.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          6.  ธำรงไว้ซึ่งศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น

          7.  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล