ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ ช่วงเปิดภาคเรียน และ ปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างรถประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-16

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-13

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-24

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

จ้างซ่อมรถเฉพาะกิจ (รถตู้พยาบาล) หมายเลขทะเบียน กธ 2436 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 027-65-0001 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐มิลลิลิตร) กล่องละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๑,๙๘๔ กล่อง

2024-05-24

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.37066 สายหนองตำเสา ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านหนองตำเสา ตำบลถ้ำสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-24

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑๒V ๗.๕Ah รหัสครุภัณฑ์ ๔๙๗-๖๔-๐๐๒๒ (พร้อมถอดประกอบติดตั้ง) จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-23

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-21

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-24

เทศบาลตำบลท่ายาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า สายสมบุญอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านบางหลง ตำบลท่ายาง

2024-03-27

เทศบาลตำบลสะพลี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า เทศบาลซอย 1 หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-24

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด (ดอกไม้สดโทนสีเหลือง) จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-05-24

เทศบาลตำบลวังไผ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะของเทศบาลตำบลวังไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-24

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 4 เชื่อมตำบลชุมโค หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ตำบลทะเลทรัพย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 5,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-20

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.59001 สายปากทรง - บ้านนา (ช่วงห้างแก) หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง

2024-05-24